ONLY THE BEST FROM MOTHER NATURE ™
משלוח חינם 10 שנים אחריות 100 לילות נסיון

תקנון “זיכוי בגין מזרון ישן”

תקנון “זיכוי בגין מזרון ישן”

 1. הגדרות

“החברה”- גטה מזרוני איכות בע”מ.

 1. פרשנות
 2. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לשני המינים.
 3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין האמור בתקנון זה ובין פרסומים אחרים כלשהם (בעיתונות, תקשורת אלקטרונית וכיוצ”ב), יגבר האמור בתקנון זה.

 1. תקופת המבצע

המבצע ייערך החל מיום 20.7.2021 ועד להודעה של החברה על סיומו.

החברה רשאית להודיע על סיום המבצע בכל שלב.

 1. פרטי המבצע
 2. כל לקוח אשר ירכוש מזרון חדש בחנות גטה יהיה רשאי להחזיר מזרון ישן אחר במידה שלא תפחת מ- 1.6X00.
 3. הזיכוי יינתן עבור רכישת מזרון על פי מחיר המחירון ולא יינתן כפל הנחות או מבצעים.
 4. עבור המזרון שיוחזר על ידי הלקוח, יהיה הלקוח זכאי לקבל החזר כמפורט להלן:
 • מזרון אשר נרכש בשלוש השנים שקדמו להחלפתו – זיכוי בסך של 1,800 ₪.
 • מזרון אשר נרכש שלוש שנים או יותר לפני החלפתו- זיכוי בסך של 1,200 ₪.
 1. למען הסר ספק, ניתן לקבל זיכוי עבור החזרת מזרון אחד בלבד!
 2. ככל והלקוח יבקש לבטל את העסקה לאחר 100 ימי ניסיון, המזרון שהוחלף לא יוחזר לו והתשלום אשר יוחזר לו יהיה התשלום אשר שילם בפועל לחברה (ללא הזיכוי).

לדוגמא: לקוח אשר רכש מזרון בעלות של 5,000 ₪ וקיבל 1,200 ₪ זיכוי עבור מזרון שהחזיר, שילם לחברה 3,800 ₪. במידה ויחזיר את המזרון לחברה לאחר 100 ימי התנסות, יקבל החזר של 3,800 ₪ ולא יקבל את המזרון שהוחלף חזרה.